Referat fra Fællesmøde den 3. april 2014 i Astrup Forsamlingshus

1.       Valg af dirigent og referent
 
Dirigent: Jacob Bækgaard
Referent: Jakob Køster
 
2.       Landsbyrådets beretning til godkendelse
 
På vegne af landsbyrådet berettede kasseren i landsbyrådet Jacob Bækgaard om det seneste år i landsbyrådet. Nedenstående er et kort resumé af beretningen:
 
Der er pt. ingen formand og det er derfor, at jeg (Jacob Bækgaard) som kasserer holder beretningen i år.
Dette har været en af udfordringerne for landsbyrådet i det sidste år, at der ikke har været en formand.
Der var ikke mange der mødte op til fællesmødet i 2013 og dette var en af årsagerne til, at det var svært at finde en person, som ønskede at påtage sig formandspladsen. Vi var heldige med og glade for, at John Thomsen en overgang påtog sig rollen som formand. John har desværre været nødt til at trække sig igen, men vi var glade for hans hjælp i den tid han var med.
Derudover så har landsbyrådet i det seneste år mest bestået af privatpersoner, så det har været svært at knytte den nødvendige kontakt til foreningerne, som er en af landsbyrådets fornemste opgaver. Dette har også betydet, at landsbyrådet ikke har været så synlig i billedet det forgangne år.
 
Der har dog været positive ting at berette om. Som også det næste bevidner:
Folderen om Astrup blev udarbejdet i et samarbejde mellem landsbyrådet og forskellige foreninger i Astrup. Vi er rigtig glade for resultatet og kan i sær takke Niels Munkbak for et stort arbejde og til Vendia Offset for arbejdet med at sætte folderen op.

 
Landsbypedelordningener meget oppe i tiden i øjeblikket og muligheden for at få sådan en ressource tilknyttet Astrup og Sønderskov har landsbyrådet taget initiativ til. Foreningerne har været gode til at komme med mulige arbejdsopgave og der er nu sendt en jobbeskrivelse ind til kommunen og så må vi vente og se hvad der kommer ud af det.
 
Den flotte hjemmeside: www.astrup-vendsyssel.dkfik nye redaktører i de forgangne år. Landsbyrådet synes at det arbejde Peter Sørensen og Gert Jensen har lavet på hjemmesiden er fantastisk godt og viser at Astrup er en aktiv by. Vi vil gerne opfordre til, at foreningerne komme med materiale til hjemmesiden (mailen man skal bruge står på hjemmesiden). Det er vigtigt at sige, at foreningerne selv har ansvar for at udforme det, der skal på hjemmesiden.
Der er bevilliget midler til en ny sandkasse ved Legepladsen mellem hallen og børnehaven. Bliver formentlig sat op i maj.
 
Der er indkøbt bænke, som skal sættes op rundt omkring i byen. Bliver et at det nye landsbyråds første opgaver.
 
Landsbyrådet har i forbindelse med puljen for Nedslidte huse også meldt ind til kommunen med potentielle emner i Astrup (5 huse) og Sønderskov (2 huse). Der er ikke kommet en endelig afklaring endnu.
 
Der er landsbyrådet håb, at foreningerne vil melde en repræsentant ind i landsbyrådet, så vi fremadrettet har et stærkt landsbyråd.
 
Derefter var det foreningernes tur til at fortælle lidt om hvad der sker lige nu hos dem:

Idrætsforeningen:
·         24. maj fejrer Idrætsforeningen 50 års jubilæum
·         I august planlægges der sommerfest
·         Idrætsforeningen udbyder igen i år et stort udbud af aktiviteter for alle aldre
 
Forsamlingshuset:
·         Der er flere planer for huset, som blandt andet indeholder nyt gulv, nyt varmesystem, udskiftning af vinduer, etablering af foldevæg, som giver mulighed for at udleje et lille lokale
·         Der er indtil videre indsamlet 105.000 kr. på et projekt til cirka 300.000 kr.
·         Der vil blive brug for frivillige i forbindelse med nedrivningen.
·         Forsamlingshuset vil formentlig være lukket fra 1. jan 2015 og cirka 3 mdr. frem
 
Menighedsrådet
·         Kirken har fået en ny klokke
·         Der er flere koncerter i kirken, som er med til at synliggøre Astrup
·         Der tænkes mere rytmisk musik i kirken
·         Arbejder for at samarbejde bredt – blandt andet med skolen
 
Rideklubben
·         En lille hyggelig rideklub med gode undervisere. Alle aldre er velkomne
·         Stævne 11. maj og i september
·         Ridestien er etableret, men endnu ikke helt klar til brug
 
Sønderskov Borgerforening
·         Cirka 80 medlemmer
·         Der er bygget et flot køkkenhus
·         Legepladsen er ved at blive gjort i stand, så den kan blive godkendt
·         Har haft nogle succesrige arrangementer blandt andet Sct. Hans fest og Nytårsfest
 
Spejdere
·         Medlemstal er opadgående, men der er plads til flere
·         Stierne i Spejderskoven skal navngives og kortlægges
·         Veje og adgang til skoven forventes at gøre den mere tilgængelig.
·         Virksomheder kan købe sponsorater.
·         Spejderne kan bookes til firmaarrangementer – for eksempel til teambuilding
·         Forslag: Synliggør hvad der skal laves i byen, så folk kan melde sig på, når de har tid og lyst.
 
Butik Køster
·         Der er brug for opbakning fra byen, da butikken som den kører nu er lukningstruet.
·         Arrangement den 12. april med et byttebibliotek
 
Grundtvigsk forum
·         Mange gode arrangementer
·         Godt samarbejde med menighedsrådet
 
Nye udstykninger
·         Grundene på Lundholmvej byggemodnes hurtigst muligt
·         Fælles opgave at få solgt grundene
·         Der planlægges en ny dag, hvor grundene vises frem
·         Vigtigt at bakke op om dette
 
Skolebestyrelsen og skolen
·         Lille og dejlig skole, som kæmper for at bevare de gode dyder
·         Der arbejdes i hærdigt på, at der tilføres midler fra Højene til Astrup skole
·         Godt fællesskab
·         Skolebestyrelsesvalg i maj 2014
·         Med den kommende skolereform skal skolen åbne sig op i forhold til lokalsamfundet hvilket allerede sker i dag.
·         Der bliver allerede i dag inddraget frivillige – blandt andet strikkearbejde
 
Hallen
·         Godt regnskab
·         En del reparationer jo ældre hallen bliver
·         Samarbejde med DGI
·         Hallen mister indtægten fra SFO’en, men støttes fremadrettet af kommunen, som ikke har været tilfældet før.
·         Gode forslag til hvad de frie lokaler kan bruges til modtages gerne.
 
Forældrerådet i Børnehaven
·         Skal være med til at lave arrangementer i Børnehaven
·         Derudover skal rådet også være med til at spare med Børnehaven omkring det fremtidige arbejde
 
Derefter gik man videre til punkt 3
 
3.       Regnskab til godkendelse
Jacob Bækgaard gennemgik regnskabet for landsbyrådet. Regnskabet blev herefter godkendt. Se bilag 1
4.       Indkomne forslag
Der var et enkelt forslag til vedtægtsændring. Forslaget var følgende:
§6 Fællesmødet varsles senest 14 dage før gennem lokalpressen, samt skriftligt til hvert enkelt medlem
Ændres til:
§6 Fællesmødet varsles senest 14 dage før gennem hjemmesiden www.astrup-vendsyssel.dk, samt skriftligt til hvert enkelt medlem

Vedtægtsændringen blev godkendt og indskrives i vedtægterne
 
5.       Vedtagelse af budget og kontingent
Det blev vedtaget at der heller ikke i år afkræves kontingent
 
6.       Valg til Bestyrelsen
Valgt blev:
·         Mads Tarp, Spejderne
·         Christian Kruse Jensen, Sønderskov Borgerforening
·         Per Svanholm, Idrætsforeningen
·         Lene Vangsted, Rideklubben
·         1 rep. Fra Forsamlingshuset
·         Niels Munkbak, Menighedsrådet
·         1 rep. Fra Grundtvigsk forum
·         Evt. 1 rep. fra hallen
De steder hvor der ikke sat navn på endnu meldes ind til Jacob Bækgaard på jacob.baekgaard@hjoerring.dk senest den 28. april
Konstitueringen skal ske senest den 5. maj
 
7.       Valg af revisorer
Valgt blev:
 
Knud Rasmussen og Søren Risager
 
8.       Evt
Intet under evt.
 
Ref. Jakob Køster den 8. april 2014
Astrup - De aktives by i Vendsyssel
Lav din egen hjemmeside med mono.net