Generalforsamling i Astrup Sønderskov idrætsforening 7. marts 2011 kl. 19.30.
 
Der var 9 fremmødte til generalforsamlingen.
 
1. Valg af dirigent:
 Børge Skovbo valgtes enstemmigt til dirigent. Han overgav ordet til Per Svanholm for formandens beretning..
 
2. Formandens beretning, Per Svanholm:
Generelforsamling d. 7.3.10
 
2010 har været et lidt delt år for ASIF.
Personligt regner jeg i før og efter Buller og det er min fornemmelse at der er mange i ASIF der har det på samme måde.
 
2010 var året hvor vi skulle have haft et digitalt betalingssystem af mange årsager er dette ikke kommet i drift, vi har købt systemet og det virker, men jeg skulle have rettet det til i forhold til vores klub og det er ikke blevet gjort, men vi håber det snart kommer i drift.
 
Igen i 2010 har vores medlemstal næsten holdt sig stabilt der er dog sket et skred i de idrætsgrene som de unge dyrker hvorfor nogle afdelinger er vokset meget mens andre har oplevet et stort fald.
Hvilket er lidt bekymrede i forhold til vores to holdsport som har mistet en del medlemmer.
 
ASIF har en god økonomi, hvilket vi langt hen af vejen kan takke vores kasser Lillian for.
 
Et væsentligt tilskud til vores økonomi kommer fra Ps12 festen, hvor mange frivillige i løbet af nogle få dage trækker et stort læs for at få festen til at spille hvorfor det er bekymrende at festen ikke i år har kunnet sælge alle billetter.
 
Sommerfest 2010 begyndte helt forrygende med den bedste Sct. Hans aften jeg kan mindes i Astrup, men når dette er sagt ebbede feststemningen hurtigt ud og lørdag aften blev en halvtrist affære. Der var ellers lagt op til en god fest med musik og helstegt gris.
Sodavandsdiskoteket, tombola og det nye initiativ med markedsboder blev rigtig godt og var med til at skabe en god stemning lørdag formiddag.
Senest er vi i leveby 2011 regi blevet enige om igen at satse på Sct. Hans og weekenden derefter igen også i år i samarbejde med spejderne og Landsbyrådet.
Til alles orientering blev vi på seneste bestyrelsesmøde enige om at satse stort til Sommerfesten 2011 hvorfor vi har bestilt Østre Gasværk til at komme og spille.
 
En af visionerne for fremtiden ved sidste generalforsamling var at få mere liv i foreningen og dermed også i hallen:
Dette kunne ske ved igen at få flere vinterturneringer i fodbold og håndbold i hallen og flere børnestævner i tråd med de mikroturneringer fodbold afholdt i forbindelse med sommerfesten.
Det ville være godt hvis vi kan få mere liv i klubhuset og hallen i fremtiden.
Denne vision er vi faktisk lykkedes ganske godt med, idet der har været en del fodboldstævner i hallen denne sæson.
Grunden til dette er at ASIF igen har haft hold med i turneringen.
 
 
Det at få frivillige til at lave et stykke arbejde i Idrætsforeningen er blevet vanskeligere end tidligere og det mærker man især i øjeblikket i Håndboldafdelingen og i Fodboldafdelingen.
Derfor vil jeg benytte generalforsamlingen til at rette en stor tak til bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer og alle frivillige i ASIF. I er ubetinget grundpillen i en vores idrætsforening.
 
Fremadrettet er der spændende udfordringer i sigte:
ASIF er en del af Leveby 2011 hvorfor vi benytte lejligheden til at holde sommerfest i det regi.
I forhold til Levebyprojektet kan jeg kun opfordre til at komme med idéer til aktiviteter.
 
 
Visionen for næste år må være øgning af antallet af frivillige og udøvere, samt at gøre alle afdelinger rentable.
 
Opfordring til alle afdelingen send børnene ud på ture, turneringer, træningslejre mv. hovedforeningen er mere end villige til at støtte op om dette også økonomisk.
 
3. Udvalgenes beretninger:
 
Håndbold, Tina Svanholm:
Der er desværre blevet lidt færre spillere i det sidste år. Der er sammen med Bjergby stillet et U10 og et U14 hold. Endvidere er der 2 damehold og 1 herrehold. Damer serie 4 ligger sidst, damer serie 2 tredjesidst. Herreholdet ligger midt i rækken. Økonomien i afdelingen er lidt sløj. Der er lavet lidt tiltag for forbedringer med f.eks. juletræsfest. Denne gav overskud på kr. 100.-.
I kommende sæson forventes nye tiltag for at tiltrække børn, evt. med et U5 hold.
Der forventes også at være et herrehold næste sæson med 9 aktive spillere.
 
Badminton, Gert Urban:
Badminton for motionister går fint med alle baner optaget frem til kl. 21.00. Efter kl. 21.00 er kun få baner udlejede. Badminton for unge/ børn er også en succes med 25 – 28 deltagere pr. gang. Martin Christensen er eneste træner, så det er ønskeligt med nogle flere. Evt. kan nogle ungdomsspillere tilbydes trænerkursus.
 
Svømning, Per Svanholm:
( På vegne af Niels Marquardsen som er sygemeldt).
Jacob Køster har midlertidigt overtaget Niels’ opgaver med svømning såsom optælling af deltagere og ledsagning ar svømmerne. Jacob har først for nylig overtaget, så han er ikke helt klar med tilbagemelding med deltagernavne etc.
 
Fodbold, Per Svanholm:
(På vegne af fodbolds repræsentant som var fraværende)
Der er også her en mindre tilbagegang i medlemstal med ca. 30 børn færre end forrige år. Der er kun 2 udvalgsmedlemmer i ungdomsafdelingen. Nye medlemmer skal findes snarest.
Seniorudvalget består af 7 medlemmer.
Flere hold stilles sammen med Bjergby.
 
Gymnastik, Børge Skovbo:
( På vegne af repræsentant som var fraværende).
Der er mindre tilbagegang i medlemstal, men kører i øvrigt fint.
 
Seniorrøre, Børge Skovbo:
Medlemstal er stabilt. Kroket har 2 vendsysselmestre i række B. Petanque er ligeledes stabilt.
 
4. Forelæggelse af regnskab, Lilian Larsen:
Regnskab viser overskud på kr. 21.113.- . Der er i året indkøbt en del nyanskaffelser til afdelingerne samt et nyt regnskabssystem ( klubmodul).
 
5. Forelæggelse af budget 2011, Lilian Larsen:
På grund af det faldende medlemstal budgetteres med underskud på kr. 25.892.-
 
Beretninger, regnskab og budget godkendtes enstemmigt.
 
6. Indkomne forslag:
Der var forslag om optagelse af madhold som passive medlemmer. Vedtaget
I øvrigt ingen indkomne forslag.
 
7. Valg til bestyrelsen:
Formand Per Svanholm er på valg sammen med Niels Marquardsen.
Niels genopstiller ikke, og Per genopstiller ikke som formand, men stiller op som menigt medlem (næstformand). Kai Jensen stiller op som formand.
Per og Kai vælges enstemmigt.
 
8. Valg af 2 suppleanter:
Lisbeth Jeppesen og Flemming Jensen vælges enstemmigt.
 
9. Valg af revisorer:
Nana og Henrik Rasmussen vælges enstemmigt.
 
10. Valg af revisorsuppleant:
Henning Christensen vælges enstemmigt.
 
Eventuelt:
 
Aksel Morild informerer om status på forårsfesten.
 
Kai Jeppesen orienterer om status i cafeteria.
 
Mødet ophævet.
 
 
Astrup - De aktives by i Vendsyssel
Lav din egen hjemmeside med mono.net